پ, 03/11/1396 - 11:26 chaharmahal-admincb

برگزاری مسابقه

برگزاری مسابقه

سوالات مسابقه «وصيت نامه سياسي الهي امام خميني (ره)» ((سازمان بسیج فرهنگیان سپاه حضرت قمربنی هاشم(ع) استان چ وب)) نام و نام خانوادگي: کانون مقاومت : شماره همراه : کد پرسنلی: 1)امام خميني (ره ) وجه تمايز انقلاب ما را با ساير انقلابها در چه مي‌دانستند؟ الف-اسلامي بودن آن ب- مردمي بودن آن ج- ظالم بودن رژيم حاکم د- طريقه پيدايش ـ کيفيت مبارزه ـ انگيزه قيام مردم 2)مصائب قرآن و عترت از چه زمان شروع شد؟ الف– از زمان معاويه ب - پس از شهادت حضرت علي(ع) ج)- از زمان خلفاي بني عباس د- الف و ج 3)امام خميني (ره) عامل اصلي پيروزي انقلاب را چه مي‌دانند ؟ الف-ضعف گروه مقابل و ظالم ب- تاييدات غيبي الهي ج- اطاعت مردم از رهبري د- از جان گذشتگي مردم 4)حضرت امام (ره) چه کشوري را تروريست بالذات معرفي مي کنند؟ الف-آمريکا ب- اسرائيل ج- انگليس د- شوروي سابق 5)درچه صورتي اسلام براي هميشه منزوي خواهد شد؟ الف-درصورتيکه اين جمهوري اسلامي شکست بخورد ب- درصورتي که يک رژيم دلخواه يکي از دو قطب به حکومت برسد ج-در صورتيکه حوزه هاي علميه فعاليت نکنند د- الف و ب 6)بنيانگذار انقلاب به مردم وجوانان حزب الهي در برخورد با آنچه از نظرشرع حرام و مخالف حيثيت جمهوري اسلامي است چه فرمودند؟ الف- به دستگاههاي مربوطه رجوع کنند ب- با توجه به برقراري حکومت اسلامي وظيفه اي ندارند ج-خودشان مکلف به جلوگيري هستند د- به دستگاههاي مربوطه رجوع و درصورت کوتاهي آنان خودشان مکلف به جلوگيري هستند 7)ازديدگاه امام خميني (ره) وظيفه دولت درمورد دانشگاهها چيست؟ الف – از ورود افراد ملي گرا جلوگيري کند ب- از ورود افراد باگرايش به شرق و غرب جلوگيري کند ج- از ورود عناصر فاسد داراي مکتب انحرافي جلوگيري کند د- ب وج 8)بوق هاي تبليغاتي مخالفان اسلام وجمهوري اسلامي چه هدفي را دنبال ميکنند؟ الف- خارج کردن اسلام از صحنه ب- تامين منافع ابر قدرت ها ج- به انزوا کشاندن روحانيت د- الف و ب 9)طبق فرمايش رهبرکبيرانقلاب نجات ...............ازانحراف ، نجات کشور و ملت است؟ الف-دولت ب- نيروهاي مسلح ج-دانشگاه د- دبيرستانها 10)من براي اين که شما جوانان شايسته اي هستيد علاقه دارم که جواني خود را در راه خداوند و اسلام عزيز و .......... صرف کنيد تا سعادت هر دو جهان را دريابيد ؟ الف - جمهوري اسلامي ب- انقلاب ج- علم د- خدمت به مردم 11)امام خميني (ره) مسئله تبليغ را وظيفه چه کساني مي دانستند ؟ الف-گويندگان و نويسندگان ب- هنرمندان و دانشمندان ج- وزارت ارشاد د- همه موارد 12)چه عاملي موجب به تباهي کشاندن ملتهاي اسلامي و بازکردن راه براي استعمار گران ميشود؟ الف- جدا دانستن اسلام از سياست وحکومت ب- منحرف شدن از راه مستقيم الهي ج-دور شدن از فرهنگ و ادب و ارزشهاي خودي د- هيچکدام 13)لازم است در عزاداري ها و اشعار مرثيه و اشعار ثناي ائمه(عليهم السلام) چه چيزي يادآوري شود؟ الف –مظلوميت امام حسين (ع) ب - فجايع و ستمگري هر عصر ج- فضائل اهل بيت (ع) د - الف و ج صحيح است 14)هدف قدرتهاي استعمارگر از منحرف کردن جوانان دانشگاهي از ارزشهاي خودي چيست؟ الف- انتخاب دولتمردان از بين آنان ب- حکومت کردن برسرنوشت کشورها ج- الف و ب د- هيچکدام 15) امام خميني (ره ) ازآيه ان‌تنصروا... ينصرکم در چه موردي استفاده کردند ؟ الف- حمايت مردم از ضعفا ب- حمايت از دولت و شريک شدن درحل مشکلات ج-حمايت دولت از مردم د- حمايت دولتها از مردم مظلوم جهان 16) حضرت امام(ره) از چه چيزي بعنوان امانت الهي ياد مي‌کردند؟ الف- انقلاب اسلامي ب- پدر و مادر ج- مسئوليت‌ها د- مدارج علمي 17) بيشتراحكام اسلامي داراي جنبه هاي .................... است. الف- عبادي،سياسي ب- سياسي ، اقتصادي ج- اجتماعي ، عبادي د- سياسي ، اجتماعي 18)درچه صورتي مسلمانان بزرگترين قدرت جهان راتشكيل ميدهند؟ الف- در پرتو برادري ايماني ب- با اتحاد و همدلي ج- با يك نهضت عميق علمي د- در پرتو وحدت کلمه 19)حضرت امام (ره) در وصيت به مجلس و دولت ، چه کساني را نورچشمان ما و اولياي نعم همه ، ميدانند؟ الف- جوانان مملکت ب-روحانيون عظام ج-مستضعفان و محرومان د- جانبازان و آزادگان انقلاب 20)جلوگيري ازتبليغات و مقالات و سخنرانيها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومي و مصالح کشورچه حکمي دارد؟ الف-مستحب است ب- واجب است ج-برعهده روحانيون متعهد است د-هيچ کدام 21)حضرت امام خميني(ره) بي بندوباري هاي عرضه شده ازطرف غرب به نسل جوان را داراي چه اثراتي ميدانند؟ الف- تباهي وکشيده شدن به ننگ و وابستگي ب- مصرفي نمودن ملت وکشور ج- عقب ماندگي د-همه موارد 22)توصيه ي حضرت امام(ره) به ملت‌هاي مسلمان چه بود؟ الف- خدا جويي ب- ساده‌زيستي ج- الگوگرفتن ازانقلاب اسلامي ايران د- جلوگيري ازاسراف 23)چه چيزي مغزهاي متفکر بومي را به کار انداخته و به سوي خودکفايي پيش مي برد؟ الف- وحدت حوزه و دانشگاه ب- جنگ و تحريم اقتصادي ج- جدايي و انقطاع از غرب د- فرستادن دانشجويان براي ادامه تحصيل به خارج از کشور 24)ازنظرحضرت امام(ره) نماز جمعه و جماعت ، بيانگرکدام وجه نمازاست؟ الف- وجه سياسي ب– وجه فطري ج- وجه فردي د- وجه اجتماعي 25)چه كساني فكر و قدرت بومي ما را سركوب و مايوس كرده و ميكنند؟ الف- نويسندگان وگويندگان غرب و شرق زده ب- آمريكا و قدرتهاي استكباري ج- نوكران اجانب د- آنانكه دائم به فكرتوطئه عليه منافع ملل مستضعف و غارت شده هستند. 26 (امام(ره) در وصيت خود به ملت شريف ايران، حجم تحمل زحمت ها و رنج ها و فداکاري ها و جان نثاريها و محروميت ها را مناسب با چه مي داند؟ الف- حجم بزرگي مقصود ب- ارزشمندي و علو رتبه آن(مقصود) ج- دستاوردهاي حاصله و شيريني هاي آن دستاوردها د- الف و ب 27)از ابزار مؤثر تباهي و تخدير ملت ها مخصوصا نسل جوان، چه بوده است؟ الف- نفوذ دشمن در دانشگاهها ب- گسترش مراکز عياشي و فحشا و فساد ج- راديو و تلويزيون و مطبوعات و سينماها د- تبليغ ضد روحانيت ¬28)به فرموده حضرت امام(ره) يکي از گناهان بزرگ نابخشودني... الف- انحراف نسل جوان از فرهنگ و ادب و ارزش هاي خودي است ب-وابستگي به شرق و غرب است ج- عقب ماندگي علمي است د- مسامحه در امر مسلمين است ¬29)نقطه مقابل رمز پيروزي و بقاي انقلاب چيست؟ الف- فراموشي هدف و تفرقه و اختلاف ب- تهاجم فرهنگي و نظامي دشمنان داخلي و خارجي ج- عمل نکردن به دستورات اسلام د- دخالت بيگانگان در امور کشور 30)حضرت امام(ره)فرمودند: ..........چه بسا در بعضي مقاطع دررأس گناهان کبيره است؟ الف- عدم حضور در نماز جمعه ب- عدم حضور در انتخابات و مسامحه ج- گوش دادن به تبليغات دشمنان اسلام د- گزينه¬الف و ج پاسخ نامه مسابقه وصیت نامه امام خمینی (ره) نام ونام خانوادگی: نام پدر: ناحیه: حوزه: پایگاه: شماره همراه: سوال الف ب ج د سوال الف ب ج د سوال الف ب ج د 1 11 21 2 12 22 3 13 23 4 14 24 5 15 25 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29 10 20 30 ((سازمان بسیج فرهنگیان سپاه حضرت قمربنی هاشم(ع) استان چ وب))

افزودن دیدگاه جدید

About text formats

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.