یکشنبه, 10/05/1395 - 18:03 khorasanjonobi…

کلام رهبر عشق امام خامنه ای در مورد حادثه 9 دی

فتنه 88 تنها آن چیزی نبود که توی خیابان به وسیله تعدادی آدم دیده شد ریشه دار بود ، یک بیماری درست کرده و زمینه ها و مقدمات فراوانی برایش چیده بودند، کار های بزرگی شده بود و اهداف خطر ناکی داشتند .